nieuws

Privacy

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Harmonie St. Petrus & Paulus houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyvoorwaarden;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Harmonie St. Petrus & Paulus zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyvoorwaarden, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Harmonie St. Petrus & Paulus verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de verenigingsactiviteiten;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het aanmeldingsformulier;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Harmonie St. Petrus & Paulus de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam
 • achternaam
 • adres
 • postcode
 • woonplaats
 • land
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • telefoon vast
 • telefoon mobiel
 • datum lid Greune
 • datum lid LBM
 • eventueel instrument gegevens

Uw persoonsgegevens worden door Harmonie St. Petrus & Paulus opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Harmonie St. Petrus & Paulus verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het digitale inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Harmonie St. Petrus & Paulus de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Harmonie St. Petrus & Paulus opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren, donateurs

Persoonsgegevens cq. bedrijfsgegevens van sponsoren worden door Harmonie St. Petrus & Paulus verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de verenigingsactiviteiten;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het digitale aanmeldingsformulier voor sponsoren; eventueel aangevuld met sponsorcontract

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Harmonie St. Petrus & Paulus de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Bedrijfsnaam;
 • Adres (bedrijf);
 • Telefoon (bedrijf);
 • E-mailadres (bedrijf);
 • Factuuradres/e-mail (bedrijf);
 • Voornaam (contactpersoon);
 • Tussenvoegsel (contactpersoon);
 • Achternaam (contactpersoon);
 • Emailadres (contactpersoon);
 • Telefoonnummer (contactpersoon);
 • E-mailadres (contactpersoon);
 • Sponsorpakket incl. bedrag;
 • Datum ingang sponsoring;
 • Datum eind sponsoring

Uw persoons- cq. bedrijfsgegevens worden door Harmonie St. Petrus & Paulus opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract / afspraak heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verkrijgen van de gemeentelijke subsidie die de gemeente Maastricht jaarlijks ter beschikking stelt
 • Vaststelling bondscontributie door Limburgse Bond van Muziekgezelschappen

Persoonsgegevens die wij ten behoeve hiervan verstrekken zijn:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Woonplaats;
 • Datum ingang lidmaatschap

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Harmonie St. Petrus & Paulus bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Harmonie St. Petrus & Paulus van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze privacyvoorwaarden nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via privacy@hppwolder.nl